Uslovi korištenja


 

 1. Uvod

Za vrijeme korištenja Joobzo.ba primjenjuju se svi uslovi korištenja koji su ovdje navedeni kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Joobzo.ba i njegov izdavač BSG Fincons d.o.o. mogu promjeniti sadržaj ovog Pravilnika u svakom trenutku i bez prethodne najave. U slučaju izmjena pravilnika Joobzo.ba nije u obavezi o istom obavještavati svakog pojedinačnog korisnika već samo istu objaviti na Joobzo.ba.

 

 1. Opis usluge

Portaj Joobzo.ba je oglasni prostor u virtuelnom okruženju, internetu, osmišljen i kreiran sa isključivom namjenom spajanja poslodavaca i posloprimaca. Joobzo.ba je u isključivom vlasništvu izdavača BSG Fincons d.o.o. Sarajevo koje korisnicima nudi oglasni prostor na portalu Joobzo.ba gdje korisnici u svoje ime i za svoj račun mogu objavljivati oglase koji se isključivo odnose na ponudu i potražnju poslova. Svaki korisnik je isključivo odgovoran za istinitost, tačnost, zakonitorst i vjerodostojnost navoda koji su navedeni u objavljenim oglasima i kreiranim profilima korisnika.

Čitav sadržaj oglasa je isključiva odgovornost registriranog korisnika portala koji je objavio oglas bez da li je sastavnim dijelom oglasa prenos sa druge internet lokacije, fotografije, tekstovi, prikazi te svi ostali materijali.

Postavljanje oglasa na Joobzo.ba je besplatno za sve korisnike osim u dijelu izdvojenih oglasa koji se naplaćuju po cijenama navedenim u važećem cjenovniku.

Besplatni oglasi se objavljuju u izabranoj kategoriji hronološkim redom na način da je posljednji objavljeni oglas na prvom mjestu.

Izdvojeni oglasi se objavljuju u rubrici „Izdvojeni oglasi“. Joobzo.ba ne garantuje da će izdvojeni oglas biti pozicioniran na tačno određenom mjestu u rubrici „Izdvojeni oglasi“

Joobzo.ba i njegov izdavač BSG Fincons d.o.o. su isključivi vlasnici portala www.Joobzo.ba i kao takvi potpuno slobodno odlučuju o načinu oglašavanja svakog registrovanog korisnika.

Poslove navedene u oglasima objavljenim na Joobzo.ba nude i potražuju isključivo registrovani korisnici a nikada portal Joobzo.ba.

 1. Podaci korisnika i njihova zaštita

Korisnici portala Joobzo.ba su prilikom korištenja portala dužni koristiti se tačnim podacima. Ovo se odnosi na profile koji su korisnici kreirali, CV koje su korisnici postavili na njihove profile kao i na sam sadržaj oglasa.

Joobzo.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost svih podataka registrovanih korisnika a posebno onih koji se smatraju ličnim podacima (Ime i prezime, email, ostali kontakt podaci)

Svaki korisnik Joobzo.ba se obavezuje registrovati u svrhu oglašavanja na portalu Joobzo.ba, Korisnik ima isključivu odgovornost za tačnost i istinitost podataka.

Registracijom na portal Joobzo.ba svaki korisnik daje saglasnost na ova pravila u slove korištenja te tom prilikom izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije korisnika ili kreiranja profila korisnika budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi Joobzo.ba i izdavač BSG Fincons.ba. Istovremeno sa tim dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte i funkcionisanja portala Joobzo.ba. Joobzo.ba se obavezuje sve lične podatke koristiti isključivo u svrhu u koju su dobijeni

Joobzo.ba se obavezuje ne otkrivati podatke trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonima Bosne i Hercegovine.

Joobzo.ba garantuje da ne vrši obradu ličnih podataka u komercijalne svrhe već isklučivo radi održavanja funkcionalnosti portala Joobzo.ba i poboljšanja njegove funkcionalnosti.

Svi prikupljeni lični podaci se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH čuvaju u zbirci ličnih podataka koju kao izdavač Joobzo.ba vodi društvo BSG Fincons d.o.o. Sarajevo.

Svaki registrovani korisnik u svakom trenutku može podnijeti zahtjev za informacijama o tome koje lične podatke Joobzo.ba posjeduje te zahtjevati njihovo brisanje.

Isto je moguće putem maila podrška@joobzo.ba

Ukoliko korisnik sam otkrije korisničke podatke a posebno otkrivanjem korisničkog imena i šifre, za to ne odgovara Joobzo.ba.

Joobzo.ba od svojih korisnika prilikom registracije traži minimalne podatke koji su potrebni kako bi korisnik mogao izvršiti registraciju i neometano koristiti portal Joobzo.ba. Tu se prije svega misli na adresu elektronske pošte koja je neophodan element registracije svakog korisnika. Uz adresu elektronske pošte svaki korisnik je slobodan izabrati svoje korisničko ime pod kojim će objavljivati oglase.

Registrovani korisnici mogu ukoliko žele nakon registracije kreirati svoj profil na Joobzo.ba na kojem mogu, isključivo dobrovoljno, unijeti podatke o sebi. Navedeni podaci uključuju:

Profil za korisnike koji traže posao:

 • Fotografija
 • Ime i prezime
 • Lokacija
 • Stručna sprema
 • Naziv završene škole
 • Ostalo obrazovanje (kursevi)
 • Datum rođenja
 • Radno iskustvo
 • Strani jezici
 • Vozačka dozvola
 • Korištenje računara
 • Ostale sposobnosti
 • O sebi
 • CV

Profil za korisnike koji traže radnika:

 • Fotografija/logo
 • Naziv poslodavca/agencije/ime i prezime
 • Lokacije
 • Adresa
 • Godina osnivanja
 • Web adresa
 • ID broj
 • Detaljno o poslodavcu

Svaki korisnik slobodno može izabrati da li želi kreirati profil na Joobzo.ba ili ne. Kreiranje profila nije uslov za korištenje portala Joobzo.ba.

Korisnici koji se odluče kreirati profil potpuno slobodno odlučuju koje elemente profila, od gore navedenih, žele unijeti u svoj profil. Za tačnost unesenih podataka odgovara isključivo korisnik koji je kreirao profil.

Podaci koje korisnici unesu u svoj profil su dostupni svim registrovanim korisnicima portala Joobzo.ba te svaki korisnik koji kreira profil na Joobzo.ba daje izričitu i neopozivu saglasnost Joobzo.ba i njegovom izdavaču BSG Fincons d.o.o. da omogući pristup profilima koji sadržavaju unesene podatke o korisnicima (koje su korisnici samostalno i potpuno dobrovoljno unijeli) svim registrovanim korisnicima Joobzo.ba.

 1. Autorska prava

Isključivi vlasnik robnog znaka i žiga Joobzo.ba je izdavač BSG Fincons d.o.o. Sarajevo.

U vezi sa navedenim svi elementi dizajna web sajta, robni znak Joobzo.ba te svi tekstovi i navodi objavljeni na Joobzo.ba se smatraju intelektualnom svojevinom Joobzo.ba i izdavača BSG Fincons d.o.o. te svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog teksta ili dizajna, teksta itd će se smatrati povredom autorskih prava.

 1. Isključenje korisnika iz korištenja Joobzo.ba

Isključivi vlasnik oglasnog prostora na portalu Joobzo.ba je Joobzo.ba i izdavač BSG Fincons d.o.o. Kao takav Joobzo.ba zadržava pravo da isključi ili sankcioniše svakog korisnika koji krši Pravila ponašanja i uslove korištenja. Joobzo.ba navedeno može uraditi bez obavještenja i obrazloženja prema korisniku. Isključenje i sankcionisanje korisnika će se posebno vršiti u sljedećim situacijama:

 • Kreiranje i korištenje duplih profila
 • Korištenje robnog znaka i žiga Joobzo.ba na drugim mjestima
 • Izazivanja i širenja rasne, nacionalne i vjerske mržnje
 • Neovlaštenog predstavljanja u ime Joobzo.ba
 • Nepoštivanje ostalih pravila korištenja Joobzo.ba
 • Objavljivanje oglasa koji se ne odnose na ponudu i potražnju poslova

 

 1. Odgovornost Joobzo.ba

Izdavač BSG Fincons d.o.o. i portal Joobzo.ba se izuzimaju od svih vidova povrede, gubitka i štete koje mogu nastati kao posljedica korištenja portala Joobzo.ba bez obzira da li je riječ o direktnom ili indirektnom korištenju portala Joobzo.ba.

Sav sadržaj koji korisnici postave u svojstvu oglasa ili izrade profila je u isključivoj odgovornosti oglašivača odnosno korisnika koji objavljuju oglase i uređuju profile na Joobzo.ba.

 1. Uređivanje i objava oglasa

Registrovani korisnici se obavezuju koristiti Joobzo.ba na način propisan ovim pravilnikom i uslovima korištenja. Korisnici se obavezuju objavljivati samo relevantne oglase koji se u skladu sa namjenom Joobzo.ba odnose isključivo na ponudu i potražnju poslova. Podaci i informacije koje korisnici objave u oglasima trebaju biti tačne, relevantne, istinite i zakonite i kao takve su isključiva odgovornost korisnika koji je objavio oglas.

Joobzo.ba zadržava pravo kao vlasnik oglasnika da bez upozorenja i obavještenja izmjeni ili izbriše svaki oglas za koji bude smatrao da krši uslove korištenja i pozitivne zakonske propise.

Svaki registrirani korisnik je saglasan da objavom oglasa on postaje ponuđač odnosno strana koja potražuje posao, da Joobzo.ba ni u kom slučaju nije sudionik u ponudi i potražnji te ni u kom slučaju ne može snositi bilo kakvu odgovornost  za podatke navedene u oglasu, da Joobzo.ba nije odgovoran zbog eventualne štete koja može nstupiti radi grešaka koje su moguće prilikom ručne ili automatske obrade podataka.

Korisnici su saglasni i sa sljedećim odredbama:

 • Da neće vršiti oglašavanje istih oglasa pod različitim korisničkim imenom ili profilom
 • Da će poštovati sve odluke Joobzo.ba i uposlenih
 • Da će administraciji Joobzo.ba dostaviti dokaze o vjerodostojnosti oglasa ako to od njega bude zatraženo.
 • Da postavljenjem oglasa potvrđuje posjedovanje dozvole, prava ili licence za oglašavanje istog
 • Da će administraciji Joobzo.ba dostaviti i verificirati podatke navedene u profilu ako se to od njega zatraži.
 • Da Joobzo.ba nije odgovoran za sadržaje oglasa niti vjerodostojnost istih.
 • Da se u oglasnom prostoru korisnika mogu pojaviti reklame drugog oglašivača koje takođe vrše reklamiranje pod pretpostavkom da je način reklamiranja kompaktibilan tehničkim karakteristikama stranice.
 • Da se svi kontakti između korisnika odvijaju isključivo na njihov rizik i da Joobzo.ba nema odgovornosti za eventualne štete nastale kao rezultat tih kontakata.

 

 1. Treća lica

U skladu sa odredbama člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom poslovnom prometu BiH, Joobzo.ba ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog portala a kojima Joobzo.ba samo i isključivo osigurava pristup. Pored navedenog a u skladu sa odredbama članova 25-27 Zakona o elektronskom i pravnom poslovnom prometu BiH Joobzo.ba se osobađa svih odgovornosti za pretragu sadržaja na oglasniku, privremenom prolaznom pohranjivanju – cashing, pohranjivanju stranog sadržaja kao i eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica.

Treća lica se obavještavaju da se svi eventualni sporovi nastali iz odnosa između korisnika i oglašivača a uzimajući u obzir uslugu koju Joobzo.ba pruža, rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika te Joobzo.ba ne odgovara za bilo koji oblik štete koja iz toga može proisteći

 

 1. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proisteći iz korištenja predmetnih materijala nadležan je sud u Sarajevu

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem Joobzo.ba, svaki korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat sa pravilima i uslovima korištenja Joobzo.bai da ih u cijelosti prihvaća